• Váš košík je prázdny :(
Zobraziť košík
Spolu: 0,00 

Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu a výšku príjmu (v prípade žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru). V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://drapaky.sk/ alebo iným vhodným spôsobom.

 3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 1. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 2. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 9.1., 9.2. a 9.3. týchto podmienok.

 3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

  • identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

  • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa zák. č. 18/2018 Z. z.,

  • účel spracúvania osobných údajov,

  • zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

   • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa zák. č. 18/2018 Z. z., oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

   • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

   • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

   • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

   • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

   • podľa odseku týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 1. Právo kupujúceho podľa bodu XII.8. bodu F a G týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 2. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 • využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 • poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zák. č. 18/2018 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. XII.19. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

 • u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 1. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 2. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 3. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 4. Žiadosť kupujúceho podľa ods. XII.8. bodu A až C, E až H týchto Obchodných podmienok a ods. XII.10. až XII.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

 5. Žiadosť kupujúceho podľa ods. XII.8. bodu D týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 6. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov XII.17. a XII.18. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

 7. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. XII.9. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

21.Účel použitia

Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:

 • účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom https://drapaky.sk/ online shopu medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke https://drapaky.sk/, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba,

 • marketingovými účelmi, ak ste si na stránke https://drapaky.sk/ založili zákaznícke konto, a to na právnom základe vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a vaše platobné údaje. Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. spracúva osobné údaje kupujúceho na účely týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1 811 08 Bratislava, IČO: 36869376

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

 • TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923, IČ DPH: 2022296199

 • Global Payments s.r.o., organizačná zložka, Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301

 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 • Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

 • Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States

 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States

 • Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469

 • YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://drapaky.sk/

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy

Ak kupujúci požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením do vernostného programu, zároveň tým udelí súhlas podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadostiach resp. v prihláškach do vernostných programov spoločnosťou drapaky s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 303 288 na účely vedenia vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke https://drapaky.sk/.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing

Týmto udeľujem súhlas podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou drapaky s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava – mestská časť Rača 831 06, IČO: 53 303 288 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. BOX 5
820 07, Bratislava 27

Tel.: 02/58 272 172
E-mail: 
ba@soi.sk

Scroll to top